مدیر نمایندگی صندوق ذخیره فرهنگیان در استان بوشهر معرفی شد.

با حكم مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان«یداله قائدی» به عنوان مدير نمایندگی صندوق ذخيره فرهنگيان در استان بوشهر منصوب شد.