کد خبر: 1350
تاریخ انتشار: سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 - 22:22:22   21 April 2015
ارسال به دوستان
الف الف

با تغییرات صورت گرفته در اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در اواخر سال ١٣٩٢ ادامه سپرده گذاری فرهنگیان در حال بازنشستگی و همچنین سپرده گذاری مجدد بازنشستگان امکان پذیر شد و بر اساس بخش نامه ٧٠٠/١٢٠٣٣٣ وزارت آموزش و پرورش در تاریخ ١٣٩٣/٠٦/١٧ به مرحله اجرا درآمد.

با تغییرات صورت گرفته در اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در اواخر سال ١٣٩٢ ادامه سپرده گذاری فرهنگیان در حال بازنشستگی و همچنین سپرده گذاری مجدد بازنشستگان امکان پذیر شد و بر اساس بخش نامه ٧٠٠/١٢٠٣٣٣ وزارت آموزش و پرورش در تاریخ ١٣٩٣/٠٦/١٧ به مرحله اجرا درآمد.

افرادی که در شرف بازنشستگی قرار دارند در صورتی که تقاضای قطع عضویت ننمایند، سپرده گذاری آنها در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به صورت خودکار ادامه پیدا می کند.