کد خبر: 1352
تاریخ انتشار: سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 - 22:22:22   21 April 2015
ارسال به دوستان
الف الف

(به روز رسانی ٣٠ بهمن ماه ١٣٩٣)

 

ردیف

استان

تعداد کل فرهنگیان

اعضای صندوق

بهمن٩٣

١

قزوین

١٥,٧٦٥

١٥,٥٧٩

٩٩%

٢

کهگیلویه

١٤,٨٤٦

١٤,٦٢٩

٩٩%

٣

ایلام

١١,٨١٨

١١,٦١٨

٩٨%

٤

کرمان

٤٧,٠٩٩

٤٥,٩٥٠

٩٨%

٥

آذربایجان شرقی

٤٧,٥٦٣

٤٦,١١٩

٩٧%

٦

اردبیل

١٩,١٢٧

١٨,٤٥٩

٩٧%

٧

زنجان

١٥,٥٨٢

١٤,٩٨١

٩٦%

٨

خراسان جنوبی

١٥,٢٦١

١٤,٦١٢

٩٦%

٩

قم

١٤,٣٦٧

١٣,٦٧٦

٩٥%

١٠

چهارمحال

١٥,٧٥٣

١٤,٩٧٨

٩٥%

١١

شهرستانهای تهران

٤٧,٩١٨

٤٥,١١٦

٩٤%

١٢

همدان

٢٥,٢٦٣

٢٣,٦١٩

٩٣%

١٣

مازندران

٤٢,٣٥٨

٣٩,٤٤٢

٩٣%

١٤

خراسان شمالی

١٥,٣٥٧

١٤,٢٥١

٩٣%

١٥

یزد

١٤,٩٧٥

١٣,٨٨٥

٩٣%

١٦

مرکزی

١٥,٧٠٥

١٤,٥٥٩

٩٣%

١٧

سمنان

٩,١٧٧

٨,٤٠٦

٩٢%

١٨

اصفهان

٥٨,٨٤٠

٥٣,٦٦٢

٩١%

١٩

تهران

٦٤,٥٩٢

٥٨,٦٥٨

٩١%

٢٠

البرز

٢٤,٢١٧

٢١,٩٧١

٩١%

٢١

خراسان رضوی

٨٨,٨٥٠

٨٠,٥٤٦

٩١%

٢٢

گیلان

٣٠,٤٨٣

٢٧,٤٢٩

٩٠%

٢٣

بوشهر

١٤,٦٤٤

١٣,١٢٤

٩٠%

٢٤

کرمانشاه

٢٨,١٤٩

٢٥,١٦٩

٨٩%

٢٥

فارس

٦٦,٧٦٢

٥٩,٤٧٠

٨٩%

٢٦

خوزستان

٦٠,١٢٧

٥٢,١٢٩

٨٧%

٢٧

لرستان

٢٨,٧٥٣

٢٣,٥٠٦

٨٢%

٢٨

آذربایجان غربی

٣٨,١٩٢

٣٠,٩٨٧

٨١%

٢٩

سیستان

٣٦,٤٩٢

٢٩,٤٦٢

٨١%

٣٠

هرمزگان

٢٦,٢٦١

٢٠,٨٥٦

٧٩%

٣١

گلستان

٢٢,٢٧٣

١٧,٥٥١

٧٩%

٣٢

کردستان

٢٥,٣٥٩

١٩,٨١٢

٧٨%

٣٣

مراکز متفرقه

١٤,٥٢٤

١٠,٧٣٩

٧٤%

جمع کل :

١,٠١٦,٤٥٢

٩١٤,٩٥٠

٩٠%