کد خبر: 1353
تاریخ انتشار: سه شنبه 1 اردیبهشت 1394 - 22:22:22   21 April 2015
ارسال به دوستان
الف الف

در اواخر سال ١٣٧٣ انديشه ارتقاء معيشتي و رفاه فرهنگيان به عنوان یک موضوع جدی و یکی از دغدغه های اصلی مسئولان فرهنگی کشور مطرح شد و مسئولان وقت وزارت آموزش و پرورش را بر آن داشت تا با ارائه طرح افزايش قدرت مالي دوران بازنشستگي، در راستاي تحقق اين هدف مهم تلاش نمايند.

در نهايت طرح مذکور در وزارت آموزش و پرورش كامل شد و با تصويب مجلس شوراي اسلامي، مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان در تاريخ ١٣٧٤/٣/٧ در اجراي تبصره ٦٣ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران طی تصويب نامه شماره ١٣٥٩/ت١٤٩٥٦-هـ مورخ ١٣٧٤/٢/١١ هيات وزيران، تاسيس و در اداره ثبت شركت‌ها، ثبت گرديد و تا به امروز طي برنامه سوم توسعه، ماده ١٤٧ و ماده ٥٣ برنامه چهارم توسعه نيز استقرار يافته‌است. 

تبصره ٦٣ برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان اقدام نمايد و فرهنگيان مي‌توانند ماهانه حداكثر مبلغ پنج درصد حقوق و مزاياي خود را به حساب صندوق واريز نمايند.
دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را كه به همين منظور در بودجه سالانه منظور می گردد، به صندوق مزبور واريز نمايد. سهم‌الشركه فرهنگيان (که عبارت است از جمع پرداختی عضو و سود متعلقه، پرداختی دولت بعلاوه سود متعلقه) در هنگام بازنشستگي و از كارافتادگي و يا بازخريدي به آنان و در صورت فوت به وراث آنها مسترد مي‌گردد.
تبصره ٦٣ برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در قانون برنامه سوم و در قانون برنامه چهارم توسعه به شرح ذیل مورد تائید قرارگرفته است:

ماده ١٤٧ برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فر هنگی جمهوری اسلامی ایران 

در جهت تحقق کامل اهداف تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان موضوع تبصره ٦٣ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٣/٩/٢٠ و تامین هرچه بیشتر رفاه و ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان کشور:

الف) کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را (تا پنج درصد) به حساب صندوق واریز کنند. دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان را به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نماید.

ماده ٥٣ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مواد ١٤٩ و ١٥١ و بند الف ماده ١٤٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٩/١/١٧ و اصلاحی های آن برای دوره برنامه چهارم (١٣٨٤-١٣٨٨) تنفیذ می گردد.
هدف از تشکیل مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به استناد تبصره قانون مربوطه (تبصره ٦٣ قانون برنامه دوم توسعه، ماده ١٤٧ قانون برنامه سوم و ماده ٥٣ برنامه چهارم توسعه کشور) و روح حاکم بر اساسنامه، حمایت و کمک به تامین مالی فرهنگیان به عنوان اصلی ترین ارکان نظام آموزشی کشور پس از خروج از خدمت است.