کد خبر: 1356
تاریخ انتشار: چهارشنبه 2 اردیبهشت 1394 - 22:22:22   22 April 2015
ارسال به دوستان
الف الف

موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يك بنگاه اقتصادي، وابسته به آموزگاران گرانسنگ ايران، در دور تازه فعاليت خود در پي آن است با تبيين و نظام مند كردن خواسته هاي بحق اعضاء ،طرحي نو در اندازد.

بايسته هايي براي آينده

موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به عنوان يك بنگاه اقتصادي، وابسته به آموزگاران گرانسنگ ايران، در دور تازه فعاليت خود در پي آن است با تبيين و نظام مند كردن خواسته هاي بحق اعضاء ،طرحي نو در اندازد، براي اين منظور با همراهي و بهره مندي از دانش مديران  و مجموعه نيروي انساني توانمند مجموعه ،در پي آنيم تا بتوانيم فردايي بهتر را براي معلمان اين سرزمين در حوزه اقتصادي و منزلت افزايي برداريم، زيرا بر اين باور سخت استواريم كه معلم ها در همه ي حوزه ها مي توانند سرامد و تحول آفرين باشند،براي دستيابي به اين مهم انجام كارهاي ذيل در دستور كار قرار دارد:

١) علي رغم تلاش هاي صورت گرفته در دوران هاي پيشين فعاليت موسسه،دستاوردها شايسته گروه بزرگ و خردمند اعضاء نبوده و لذا بازتعريف فعاليت ها با هدف چابك سازي،توانمندسازي و نيز دانش محور كردن اين فعاليت ها، در دستور كار قرار دارد تا نرخ بازدهي و بهره وري در جهت پربار كردن سبد درامدي اعضاء افزايش يابد و علاوه بر آن با باز تعريف مسووليت ها در اساسنامه ،خدمت رساني در زمان اشتغال به كار عضو را نيز به وي افزايش دهد.

٢) بر اين باوريم كه "تئوري مزيت نسبي" ريكاردو، امروز ديگر فاقد موضوعيت است و بر پايه بهره مندي از دانش خردمندان مي توان حوزه هاي تازه اي از فعاليت اقتصادي را تعريف و بر پايه ان ارزش افزوده آفريد،كاويدن نيازهاي اينده و تبديل ايده ها به خلاقيت و كالا براي اعتلاي نام ايران و جامعه فرهنگي، رسالت اين بنگاه اقتصادي است و ما نيز در اين راه همگام با ديگر بخش هاي اقتصاد كشور حركت خواهيم كرد.

٣) تنوع دارايي ها و سبد سهام موسسه و نيز پراكندگي آن ، مانع از اعمال مديريت كارامد و اثربخش شده است ، براي غلبه بر اين چالش، مديريت مجموعه در پي آن است تا با بازتعرف فعاليت ها و نيز تشكيل زنجيره اي از فعاليت هاي اقتصادي در توليد كالا و خدمات، به کنترل و اداره سرمایه‎گذاری‎ها و سیاست‎گذاری برای شرکت های زیرمجموعه ‎بپردازد،در اين مسير تبديل صندوق به هولدينگ، محقق و فعاليت ها در مسير تازه اي ريل گذاري خواهد شد تا نسبت بازدهي نقدي به دارايي هاي موسسه از يك روال منطقي برخوردار شود.

٤) بر اين باور پايبندم كه نداشتن چشم انداز و استراتژي بلندمدت، بنگاه را از دور رقابت ها خارج و عرصه به رقيبان واگذار خواهد شد، از اين رو موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان با ترسيم آرمان بلند مدت براي فعاليت هاي اقتصادي در كنار ايفاي مسووليت هاي اجتماعي و توجه به وضع موجود فرهنگيان فرهيخته،  با درك تغييرات محيطي و سريع فضاي كسب ،نسبت به ترسيم استراتژي هاي نو بر پايه برنامه هاي عملياتي مدرن با توان واكنش سريع و مناسب به اين تغييرات اقدام مي نمايد.

٥) بر خلاف اين نظر كه ،عرضه تقاضاي خود را به وجود مي آورد،بر اين باوريم كه تيم تحقيقاتي موسسه بايد با بهره گيري از "دانش اينده پژوهي" ، نيازهاي يك دهه اينده و حتي فراتر از آن را تشخيص تا بر مبناي ان ،امكان مديريت اينده و جهت دهي به فعاليت بنگاه هاي تابعه در جهت پاسخگويي به آن نيازها فراهم شود.در گام بعد،سازماندهي مجدد نيروهاي مادي و غير مادي در مسير اين استراتژي واقع بينانه، انجام و فازهاي تازه اي از فعاليت در عرصه داخلي و بين المللي فراهم مي شود.

٦) "دهكده جهاني" امروز ديگر يك واژه نيست،بلكه ترسيم وضع موجود جهان است،بنگاهي كه متعلق به آموزگاران اين سرزمين است، بايد شايستگي ايفاي نقش در اين دهكده را داشته باشد،از اين رو ورود هوشمندانه به بازارهاي جهاني در جهت صدور خدمات فني و مهندسي و نيز كالاهاي توليدي يك ضرورت است.از ديگر سو وظيفه خود مي دانيم تا در راستاي سياست هاي اقتصادي دولت تدبير و اميد نسبت به جذب سرمايه گذاران خارجي نيز اقدام و در قالب همكاري هاي مشترك،زمينه ورود دانش فني مورد نياز كشور را فراهم آوريم تا در اين راه علاوه بر كسب سود براي اعضاء ،سهم خود را در خلق حماسه اقتصادي رقم زنيم.

٧) ارايه اطلاعات درست و به هنگام از فعاليت هاي موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان به اعضاء و تسهيل دسترسي انان به آنچه در اين مجموعه اقتصادي مي گذرد،از ديگر برنامه هاست تا تسهيلگر اعتمادسازي باشيم به اين اميد كه روزي برسد همه فرهنگيان كشور(اعم از شاغل و بازنشسته) عضو موثر و متعهد اين مجموعه باشند.

در پايان اين نوشتار كوتاه دست همه ي كساني را كه دل در گرو اعتلاي اين سرزمين و نيز بهبود جايگاه فرهنگيان فرهيخته دارند را براي همكاري مي فشارم و به همراه مجموعه مديران موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان، به تمام كساني كه گام هاي آغازين تشكيل موسسه و نيز امكان ادامه فعاليت آن را فراهم،اداي احترام مي كنم و همه ي تلاش خود را به كار خواهيم بست تا موسسه را به يك برند قابل اعتنا و اعتماد تبديل كنيم. ايدون باد.